Search
Close this search box.

KIN stuurgroep trapt af met een succesvolle eerste bijeenkomst

Op 22 april 2024 vond een feestelijk moment plaats: onze nieuwe stuurgroep kwam voor het eerst samen in het NWO-kantoor in Utrecht! Deze bijeenkomst was een belangrijke mijlpaal voor het KIN en markeert het begin van een spannende nieuwe fase. In deze blog nemen we je mee langs de hoogtepunten van deze inspirerende vergadering, vertellen we je wat de stuurgroep precies doet, stellen we je voor aan de leden, en delen we de belangrijkste besluiten die zijn genomen.

Wat is de KIN stuurgroep?

De KIN stuurgroep speelt een cruciale rol in de strategische aansturing van het KIN. Het KIN is opgezet om systeemtransities te versnellen door middel van vraaggestuurd onderzoek en samenwerking met maatschappelijke partners. De stuurgroep zorgt ervoor dat het KIN op koers blijft en neemt besluiten over de inhoudelijke, strategische en organisatorische ontwikkeling van het netwerk en de beoogde programma’s. Zo beschikt de KIN stuurgroep over het mandaat om programma’s toe te kennen en jaarplannen op te stellen.

De leden van de KIN stuurgroep.

De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Gerard van der Steenhoven (voorzitter): Adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en voorzitter van de RvB van het Delta Climate Center. Ook is Van der Steenhoven parttime hoogleraar bij de Universiteit van Twente en lid van de raad van advies bij onder meer TNO en NIOO. Hij was eerder directeur van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituur (KNMI) en decaan van de Technische Natuurwetenschappen faculteit van de Universiteit Twente.
  • Eddy Moors: (tot september) Decaan aan de IHE Delft Institute for Water Education. Hij bekleedt ook de positie van hoogleraar ‘Water en Klimaat’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Moors begon zijn carrière bij de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), waar hij in Afrika en het Caribisch gebied werkte. Voordat hij naar Delft kwam, werkte hij bij Wageningen Environmental Research.
  • Marjolein Demmers: Directeur van Natuur en Milieu. Tot 2016 was zij internationaal werkzaam als director sustainability bij Royal HaskoningDHV. Ook in haar eerdere werk bij Essent, McKinsey&Company en PRé Consultants stond het vinden van duurzame oplossingen en strategieën steeds centraal.
  • Vanaf september zal Eddy Moors opgevolgd worden door Stientje van Veldhoven. Van Veldhoven is vice-president en regionaal directeur voor Europa bij het World Resources Institute (WRI), waarbij ze bijdraagt aan onderzoek naar- en implementatie van grootschalige oplossingen voor vraagstukken op het gebied van klimaat, ontwikkelingssamenwerking, biodiversiteit, water en milieu. Tot 2017 is van Veldhoven parlementslid geweest, daarna was ze lid van het kabinet tot 2021 als Staatssecretaris bij het ministerie voor infrastructuur en waterstaat en Minister voor Milieu en Wonen

Van abstractie naar actie

Tijdens de vergadering kwamen allerlei boeiende onderwerpen aan bod. Een van de eerste thema’s was de huidige stand van zaken van het KIN en de toekomstplannen voor het netwerk. Michiel gaf een presentatie waarin hij benadrukte hoe belangrijk het is om een sterk netwerk te bouwen met maatschappelijke partners.

Een terugkomend gespreksonderwerp was het werken op een vraaggestuurde manier. Marjolein Demmers deelde haar ervaringen en onderstreepte dat vraag-gestuurd werken en het identificeren van probleemeigenaren essentieel is om te komen tot systeemtransities. Bij deze methode wordt aan maatschappelijke of beleidsmatige partners gevraagd: ‘waar lig je wakker van?’. Op basis van deze probleemidentificatie worden concrete en praktische onderzoeksvragen geformuleerd en een probleem eigenaar geïdentificeerd. Op deze manier komen de onderzoeksvragen daadwerkelijk uit de praktijk.

Het is echter vaak een uitdaging om te komen tot goed gearticuleerde onderzoeksvragen, of een probleemeigenaar te vinden met voldoende beslissingsbevoegdheid over regelgeving of budgetten. Demmers raadt het KIN aan om één of meerdere instrumenten te ontwikkelen die dit proces ondersteunen, om zo daadwerkelijk systeemtransities te stimuleren.

Tot slot

De volgende stappen voor het KIN team en de stuurgroep omvatten het verder ontwikkelen van onze vraaggestuurde aanpak en het nog beter integreren van maatschappelijke en beleidsmatige partners in het KIN Pact en de Pact werkgroepen. Bovendien staat tijdens de volgende vergadering de internationale component van het KIN centraal: Global Transitions.

In de komende maanden blijft het KIN gefocust op het versterken van onze samenwerking met maatschappelijke partners en het ontwikkelen van concrete onderzoeksprogramma’s die échte systeemtransities mogelijk maken. De stuurgroep zal hierbij een leidende rol spelen door nauwlettend toezicht te houden op de voortgang en richting van ons netwerk.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen binnen het KIN en volg onze stappen richting een duurzamere toekomst. Voor meer informatie of om deel te nemen aan onze initiatieven, bezoek onze website of neem contact met ons op.