Prioriteringssessies

Op 27 en 30 maart vonden de eerste prioriteringssessies plaats. Tijdens de sessies zijn de ingebrachte ideeën onder de loep genomen en uitgewerkt met als leidende vraag: hoe draagt dit idee bij aan systeemtransitie? In kleinere groepjes hebben deelnemers de verschillende ideeën gebundeld en een eerste selectie gemaakt. Na de eerste selectie van onderwerpen gingen de deelnemers weer uiteen om de gekozen onderwerpen verder te verrijken en een kernboodschap te formuleren: hoe kan het KIN hieraan bijdragen. Tijdens de bijeenkomsten was een gevarieerde doelgroep aanwezig van circa 100 personen.

Thema’s en resultaten

De uitkomsten van beide sessies verschillen van elkaar, maar er zijn ook overeenkomsten. De aanpak op de tweede sessie was wat aangescherpt ten opzichte van de eerste sessie. Dit heeft ertoe geleid dat de kernboodschappen wat meer afgebakend waren dan de eerste dag. De thema’s Gedrag, Global South en Water kwamen op beide dagen vooral naar voren. De andere thema’s kwamen op één van de twee dagen terug (zie het onderstaande overzicht).

In het verslag van de prioriteringssessies is een overzicht opgenomen van de 14 categorieën die waren gebruikt om alle binnengekomen ideeën te kunnen clusteren. Op basis hiervan heeft de KIN stuurgroep besloten om een onderscheid te maken tussen 6 onderzoeksthema’s (Circulariteit, Energie, Gezondheid, Steden en Infrastructuur, Voedselsystemen en landbouw, en Water) en 5 themadoorsnijdende onderwerpen die bij verschillende onderzoeksthema’s een rol kunnen spelen (Afstemming; Educatie; Gedrag ; Governance en Overig). Verder heeft de stuurgroep besloten om de thema’s Global South en Biodiversiteit niet mee te nemen in deze fase, omdat deze centraal staan in twee andere trajecten die momenteel in gang zijn gezet binnen het KIN.

Daarnaast is in de uitkomsten een aantal patronen te herkennen. Er werd veel gesproken over waarden en het waarderen van verschillende onderdelen binnen transities en de maatschappij. Denk hierbij aan risico’s, ecosystemen, natuur. Ook kwam de brug slaan tussen lokaal, nationaal en internationaal veel terug. Dit ging vaak gepaard met het betrekken van veel doelgroepen met kernwoorden als praktijkgericht, participatie(onderzoek) en actiegericht onderzoek.

Planetary Health en en Planetary Boundaries zijn begrippen die terugkwamen bij verschillende thema’s. Klimaatverandering is één van die planetary boundaries. Het is daarom belangrijk om ook de andere acht boundaries in het achterhoofd te houden en eventueel mee te nemen in het verder ontwikkelen van sessies en plannen voor KIN.

De prioriteringssessie is in opdracht van het KIN uitgevoerd door bureau Van Waarde. Zij stelden na afloop van de sessie een rapport met uitkomsten en aanbevelingen op. Bekijk het volledige rapport [PDF].

Thema's prioriteringssessies

Vervolg – Crutzenworkshop

Op elk van de geselecteerde ideeën organiseren we een Crutzen workshop. In deze workshop wordt het idee inhoudelijk uitgewerkt tot één concreet project met een inhoudelijk werkprogramma dat mogelijk meerdere componenten bevat. Aan het eind van de workshop is er een inhoudelijk werkprogramma waarover consensus bestaat onder de deelnemers. Ook is consensus bereikt over de penvoerder en is besproken welke partijen (binnen en buiten de deelnemers aan de workshop) betrokken zouden kunnen zijn. De projectbeschrijving met het inhoudelijke werkprogramma is zo concreet dat het de basis vormt voor een nadere uitwerking in de weken na de workshop.