Search
Close this search box.

Pre-programmaraad

Het KIN heeft een pre-programmaraad samengesteld om zich over de resultaten te buigen en een advies uit te brengen. De pre-programmaraad wordt gevraagd om de 6 onderzoeksthema’s als uitgangspunt te nemen bij de prioritering, en de themadoorsnijdende onderwerpen aan bod te laten komen als onderdeel van deze onderzoeksthema’s. Alle ingediende ideeën en relevante input van de deelnemers aan de prioriteringssessies die onder de 6 onderzoeksthema’s vallen zullen worden meegenomen.

De pre-programmaraad zal elk onderzoeksthema en de bijhorende themadoorsnijdende onderwerpen bespreken en beoordelen op elk van de volgende zes criteria.

1. Urgentie en belang van het vraagstuk, probleem of thema; de mate waarin het thema aansluit bij grote en urgente maatschappelijke uitdagingen.

2. De mate waarin het vraagstuk bijdraagt aan het versnellen van systeemtransities die risico’s door klimaatverandering beperken.

3. Beschikbare expertise en capaciteit op het vraagstuk in Nederland (hierbij kan ook meegewogen worden over vergelijkbaar onderzoek al in het buitenland plaatsvindt waardoor de urgentie voor een Nederlands programma minder zou kunnen worden.).

4. De mate waarin er behoefte is aan nieuwe kennis op het thema.

5. De mate waarin op het onderwerp al samenwerkingen, initiatieven en energie aanwezig zijn in Nederland. Dubbelingen moeten voorkomen worden, maar een onderwerp kan ook juist voortbouwen op bestaande samenwerkingen

6. De mate waarin een inter- en transdisciplinaire (zo mogelijk zelfs ketenbrede) aanpak noodzakelijk is om het thema te onderzoeken en de daarbij horende systeemtransitie te versnellen.

De pre- programmaraad bestaat uit:

Ellen van der Werff – (voorzitter) – omgevingspsychologie RUG

Dano Roelvink  – CURR (coastal urban risk & resilience) van de UN-IHE

Daphina Misiedjan – International Institute of Social Studies

Esther Turnhout – politiek wetenschapper Universiteit Twente

Geleyn Meijer – rector Hogeschool van Amsterdam

Irene van Staveren – ontwikkelingseconomie Institute of Social Studies

Jan Jaap Aué – directeur EnTranCe | Centre of Expertise Energy

Julia Wittmayer – duurzaamheidstransitites Erasmus Universiteit en DRIFT

Karin van der Wiel – onderzoeker KNMI

Lisa Becking – marien bioloog WUR

Meta Knol– directeur Leiden European City of Science en oprichter ministerie van de Toekomst

Pim Martens – planetaire gezondheid, Maastricht Universiteit